Advokátní kancelář JUDr. Ladislav Kožený

Občanské právo

 • Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Smlouvy o půjčce a výpůjčce
 • Smlouvy o dílo
 • Nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy
 • Dědické záležitosti
 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Zástavy
 • Náhrady škod
 • Bezdůvodné obohacení
 • Sousedské vztahy
 • Zápis do katastru nemovitostí
 • Věcná břemena
 • Zajištění znaleckých posudků